Primární péče

13.11.2015 21:44

Jako velice efektivní součást zdravotního systému se ve vyspělých zemích stalo rozdělení těhotných žen, podle kterého je o ně pečováno. Je-li žena nízkoriziková, spadá do primární péče, tedy do péče primárního poskytovatele – převážně jde o kvalifikovanou porodní asistentku. Je-li určena jako vysokoriziková, přechází do péče sekundární, tedy do péče lékaře. Statistiky potvrzují, že 75 % žen je nízkorizikových, 70-80 % porodů je nízkorizikových a nekomplikovaných – tedy fyziologických, ty spadají pod primární péči. Tato selekce není neměnná, žena může přecházet z jedné kategorie do druhé v průběhu těhotenství, i v průběhu porodu.  

Základní pilíře primární péče jsou:

 • Nízkoriziková žena je zdravá klientka a nikoliv pacientka a primární péče je postavena na podpoře fyziologie porodního procesu.
 • Je podporována a ochraňována normalita těhotenství a porodního procesu, což znamená, že do porodu se ve většině případů spíše nezasahuje (pouze adekvátně v případě nutnosti).
 • Matka a dítě patří k sobě a zůstávají nerozděleni (moderní zdravotnictví považuje matku a dítě za jednu jednotku, tzv. motherbaby).
 • Využívá širokou škálu možností a fungujících modelů v evropském kontextu péče (kontinuální model péče, one-to-one care, porodní centra, porodní domy, péče komunitní, komplexní péče speciálně vzdělaných porodních asistentek, etc.).
 • Řídí se nejnovějšími výzkumy a doporučeními předních zdravotnických institucí, respektuje globální standardy péče, Listinu základních práv a svobod Evropské unie, které hovoří jasně o pravidlech kvalitní péče, právech ženy a dítěte, a kompetencích porodních asistentek.

Z přehledu doporučení Světové zdravotnické organizace „Péče v průběhu normálního porodu: praktická příručka“ (the World Health Organisation – WHO, 1999), Národního institutu klinické dokonalosti (National Institute of Clinical Excellence – NICE, 2007), globálních standardů péče vytvořených Mezinárodní konfederací porodních asistentek (International Confederation of Midwives – ICM, 2012), relevantních výzkumů a metaanalýz Cochrane databáze a dalších dokumentů, můžeme shrnout, že kontinuální model primární péče je považován pro nízkorizikovou ženu i její dítě za nejlepší.

Ve vyspělých státech se při poskytování zdravotnických služeb využívá postupů založených na medicínských důkazech. Na základě zkušeností ze zemí s dlouhodobou tradicí této struktury péče (Velká Británie, Německo, Rakousko, Dánsko, Norsko, Belgie, Nizozemí, Kanada, Austrálie, Nový Zéland, i dalších států) je prokázáno, že péče by měla být založena na kontinuálním modelu a podporování fyziologie porodu, a že volba způsobu a místa porodu je opodstatněným právem každé ženy.

JAK VYPADÁ VĚJÍŘ MOŽNOSTÍ PRIMÁRNÍ PORODNÍ PÉČE

Kontinuální modely péče (Continual models of care) přináší bezpečnost pro ženu i dítě proto, že jsou plynulé a mají návaznost, tím eliminují chybovost a zároveň  nezatěžují ženu péčí, která pro ni není vhodná a v první řadě jsou citlivé k ženě i dítěti.

Modely péče v zahraničí:

 • Péče autonomní porodní asistentkou (Midwife-led care model)
 • Péče autonomní porodní asistentky ve spolupráci s gynekologem/porodníkem
 • Péče výhradně jednoho poskytovatele v průběhu celého perinatálního období, je nazýván jeden na jednoho, především bývá zajištěn vzdělanou a kompetentní porodní asistentkou (One-to-one care)
 • Midwife-led care model může být poskytován týmem porodních asistentek, nazývané „týmová porodní asistence“
 • Model nazývaný „Caseload Midwifery“, kdy se stará porodní asistentka o svou skupinku žen
 • Zodpovědnost o ženu může být rozdělena mezi různé poskytovatele péče (Shared care models) v multidisciplinární síti propojených poskytovatelů
 • Jednotky péče vedené porodními asistentkami jako součástí porodnice (Midwifery led care units within hospital)
 • Jednotky péče vedené porodními asistentkami jako součástí porodního domu či porodního centra
 • Porodní centra (Birth centres) – samostatná nebo jako součásti porodnic
 • Porodní domy (Birth houses) – samostatné nebo jako součásti porodnic
 • Plánované porody v domácím prostředí s asistencí komunitní porodní asistentky (Planned home births attended by midwife) s návazností péče, ve spolupráci s péčí sekundární
 • Komunitní péče s následnou návazností péče domácí – s navazující kontinuitou péče – ve spolupráci se sekundární nebo terciární péčí

Za projektový tým zpracovala Natalie Sedlická a kolektiv